שנים עשר שבטי ישראל


12tribesdov

An assemblage of twelve original paintings
representing the names of the Tribes of Israel
as they were incised in the gemstones of
the golden Kho-shen חושן
or breastplate of the High Priest.

Each painting reveals a unique style and
color palette, inspired by teachings

from the Midrash and Kabbalah.


Airbrush/acrylic on canvas on 12 mounted canvases: 
62" x 48" (158 x 122 cm) 
Other sizes and versions on special order
as well as paintings of individual names in Hebrew.


Poster version

12 Tribes
Image size 18" x 12 1/2" (46 x 32 cm).
Signed by the artist.


LEVI לוי SHIMON שמעון REUBEN ראובן
ZEBULUN זבולן ISSACHAR יששכר JUDAH יהודה
GAD גד NAFTALI נפתלי DAN דן
BENJAMIN בנימין JOSEPH יוסף ASHER אשר
.
סודות שמותיהם של שנים עשר השבטים


שמותיהם של שנים עשר השבטים המופיעים
 בהזדמנויות שונות בתורה הם בעלי חשיבות סימבולית רבה,
לדברי הרבנים יש לכך ביטוי מיוחד בהופעתם
 על גבי אבני החושן שנישאו על חזהו של הכהן הגדול.
שם הם מופיעים בהתאם להופעתם לראשונה
בעת לידת שנים עשר האחים- אבות השבטים
סך כל האותיות בעברית של שבטים  אלה
מסתכם ב-50 שהוא מספר מקור ייחודי הקשור
בספירת העומר וב-50 שערי בינה
מטרתם העיקרית של השמות החקוקים בחושן
היתה לשמש ככלי קומוניקציה
 בין האלוקים ובני ישראל דרך נבואת האורים והתומים.
שאלות חשובות שהשלכותיהן הרות גורל  לעתיד העם
 כגון :האם לצאת למלחמה,
נשאלו ע"י הכהן הגדול ותשובות התקבלו
כשאותיות מסוימות הוארו על גבי החושן.
כיון שהתורה נצחית ומתייחסת
לכל הזמנים ומצבי הקיום,
הצעתי היא שמדיטציה על אותיות
שנים עשר השבטים תהיה יעילה במיוחד
 בזמנים של התלבטויות מרכזיות בחייו של אדם.
ואם הוא יתבונן במצב
של תפילה, אפשר שתשובות מאירות יתקבלו
בהמשך ארחיב על הקבלות אפשריות שמצאתי
בין שנים עשר השבטים ואבנים יקרות
(וגם נסי או דגלי השבטים במדבר)
 שמבוססות בעיקרן על הפרשנים הקלאסיים,
 כגון רש"י ורבי יעקב קולי(מעם לועז),
אך אין הן מתיימרות להיות בלעדיות.
הצופה מוזמן להמשיך ולחקור


reuvan

ראובן
- נחרת על אבן האודם-אבן אדומה
שמרבית הפרשנים מסכימים
כי היא הרובי והיא הבסיס לצבע הציור.
המילה אודם קשורה למילה אדם ומרמזת על הדואליות,
ועל הדודאים דמוי אדם, שראובן מצא בשדה ונתנם לאמו לאה
אבן הרובי והדודאים נחשבו
כמסייעים לפוריות.
ברובד הרוחני יש בכך רמז ליכולת
לייצר "חידושים"-תגליות חדשות
יש בכך קשר לשלש האותיות הראשונות  בשמו
של ראובן –"ראו"- שמשמעותן ראייה במשמעות רחבה ועולמית
"וילך ראובן ..וימצא דודאים בשדה.."

קשר לחודש תמוז לפי םפר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#tammuz
shimon

שמעון-נחרת על אבן הפטדה
שכמה מהפרשנים מזהים כ - אמרלד
ומכאן הצבע הירוק בציור. מקורות אחרים להבנה כוללים את
  דגל המדבר של שבט שמעון
שהראה את העיר שכם - העיר המרכזית של השבט
ההממחשה של צורת אוזן או תנודת גלי קול
המרמזים על משמעות השם שמעון כ"מזעור שמיעה"
השמיעה הפנימית של קול הנשמה
 "כי שמע ה' כי שנואה אנכי"

קשר לחודש מנחם-אב לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#av
levi

לוי
-נחרת על גבי אבן הברקת,
שכמה פרשנים מזהים כ- קריסטל
שמשמעו הארה. סמלית, הכוונה ליכולת להאיר ולהיות מואר
מכוח לימוד התורה, שהיתה תכונתו הייחודית של שבט זה.
 נס המדבר של השבט הכיל שלשה צבעים: אדום, לבן, ושחור
וגם כלל חלק של בגדי הכהנים והלווים שנטוו במיוחד

קשר לחודש תשרי (בידי שבט אפרים) לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#tishrei
judah

יהודה
-נחרת על גבי הנופך
שכמה פרשנים מאמינים
 כי היתה אבן כחולה ירוקה - קרבונקול.
לאבן זו ,כך נאמר, היתה יכולת להשיג
נצחון על אויבים חיצוניים ופנימיים.
זו תכונה מרכזית המיוחסת למלכות
כמו גם תכונת בעל התשובה, שגם הוא קשור ביהודה
נס המדבר של יהודה הכיל תמונה של
אריה רוכן והתצורה שלו בפרופיל ניתנת לאבחנה בציור
"גור אריה יהודה"

קשר לחודש ניסן לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#nissan
issa

יששכר
- נחרת על גבי הספיר,
שהפרשנים מאמינים כי היה בצבע כחול עמוק
צבע השמיים הטהורים. מאחר ששבט זה
היה ידוע בהצטיינותו בלימודי התורה והאסטרונומיה.
במרכזה של אבן זו אפשר היה להבחין
בצורת ענן המתייחסת לקבלת התורה בסיני.
נס המדבר של יששכר הכיל ציור של חמור,
שרימז על יכולת השבט לשאת משא כבד של התורה
יששכר חמור גרם

קשר לחודש  אייר לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#iyar
ev
 
זבולון
-נחרת על גבי היהלום,
שהפרשנים מאמינים כי לא היה יהלום במשמעותו כיום,
אלא פנינה שניתן למצאה, כמובן, רק בעמקי הים,
וכך אופיינית לשבט השוכן לחוף ים.
איכויות אלה נרמזות במרקם הפניני המרמז לגלי ים בציור
 "זבולון לחוף ימים ישכון"

קשר לחודש סיון לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#sivan
dan

דן
- נחרת על גבי אבן הלשם,
שכמה פרשנים סבורים שהיתה אבן טופז כתום.
נאמר שאבן חן זו הראתה "פנים מתהפכות"
המרמזות שמשבט זה באו הרבה שופטים
שהיה עליהם להפגין אי משוא פנים בשיפוט
ולראות כל צד לענין בין עני לעשיר.
כדי לראות זאת בברור בציור אפשר
לייצב את הציור (או המסתכל) בהיפוך
נס השבט הראה נחש ורמז לקשקשי הנחש ניתן לזיהוי.
"דן ידין עמו"..."יהי דן נחש"

קשר לחודש טבת לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#tevet
naf

נפתלי
- נחרת על גבי אבן השבו,
שיתכן והיתה הטורקיז.
נס השבט הראה צבי, התואם לברכת יעקב
ומרמז על שאפתנות ושיגור במילוי המצוות
"נפתלי איילה שלוחה"

קשר לחודש אדר לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#adar 
gad

גד
-נחרת על גבי אבן האחלמה,
שכמה פרשנים הגדירו כאמטיסט סגול, דמוי עין של פרה,
שנחשב כמונע פחד בשעת קרב,
דרישה מקדמית חשובה לשבט שהגן על הגבולות
נס השבט הראה תבניות של חיילים ומחנה צבאי שניתן לאבחנה בציור
"גד גדוד יגודנו"
 
קשר לחודש אלול לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#elul
asher

אשר
-נחרת על אבן התרשיש,
שיתכן והיא ענבר בצבע שמן זית,
ההולמת לשבט שנודע בייצור שמן זית.
נס השבט אכן הראה עץ זית והוא מרכזי בציור
"וטבל בשמן רגלו"

קשר לחודש שבט לפי ספר יצירה

http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#shevat

jos

יוסף
- נחרת על גבי השוהם,
שהיתה אבן שחורה, כנראה אוניקס. נס השבט הראה את
עיר מצרים שסמלה כאן בפנים רבות העולות מהחשכה
"בן פורת יוסף".

קשר לחודש מר-חשון (בידי שבט מנשה) לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#chesvan
ben

בנימין-נחרת על אבן הישפה
שהיתה רב גוונית. נס השבט הראה זאב השוחר לטרף
ומקרין אכזריות.
בציור נראה זאב מקדימה כשהוא נחבא
מאחרי קני סוף, ואפשר להבחין בו אם יודעים כיצד להתבונן
בנימין זאב יטרף

קשר לחודש כסלו לפי ספר יצירה
http://art-kabbalah-mystic.net/SeferYetzira.html#kislev
Link to English   Link to Shopping Cart

For prices for originals, artist-enhanced giclees
 and prints/posters to be shipped in Israel
or not yet listed in the shopping cart
please contact the artist directly.about mefacebook

You or anyone you know who may

be visiting Northern Israel
are invited to our studio/gallery at

107 Alorzorov Street
Tzfat (Safed) Israel 1322480
Telephone in Israel:
  mobile: 052-662-7620
(972-52-662-7620)


email: dovlederberg@gmail.com Home Page Dov's Menu 

Copyrighted (c) Dov Lederberg 1997-2020.  All rights reserved.